ค้นโควิด
สถานที่ตรวจโควิด

ในประเทศไทย
วิธีค้นหาสถานที่ตรวจ

1. กดที่แผนที่ 1 ครั้ง | 2. กดเครื่องหมาย 🔍 |

3. พิมพ์รหัสไปรษณีย์ที่อยากค้นหา

หมายเหตุ: ท่านสามารถลากนิ้วบริเวณกล่อง
"ประเภทสถานที่ตรวจ" เพื่อเลื่อนหน้าจอได้